top of page

מסלול מהיר לבניית ממ"ד

הוספת ממ"ד לבית פרטי במסגרת הוראת השעה –"חרבות ברזל"

מקדמה

תקנות ההתגוננות משנת 1990 מחייבות לבנות בכל מבנה חדש מרחב מוגן (ממ"ד-מרחב מוגן דירתי, ממ"ק- מרחב מוגן קומתי, ממ"מ- מרחב מוגן מוסדי).

בתוספות בניה לא תמיד מחייבים להוסיף מרחב מוגן וזה בתנאי שיש מרחב מוגן או מקלט קרוב שניתן להגיע עליו בהתאם למפת זמן ההגעה. 

בתוספת מעל 12 מ"ר ובהעדר מרחב מוגן קרוב יש חובה לבנות מרחב מוגן עפ"י התקנות וההנחיות המעודכנות ביותר שהתקבלו מפיקוד העורף.

לאור המצב הביטחוני השורר בארצינו ועל מנת לאפשר מיגון יעיל לכלל האוכלוסייה אושר ופורסם ביום 26.10.2023 תיקון לתקנון התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) הוראות שעה.  התיקון מאפשר פטור מהיתר בניה לצורך הקמת ממ"ד למבנים מסוימים. התיקון יעמוד בתוקף לשנה מיום אישורו. שטח המרחב הדירתי תקני לפי חוק התכנון והבנייה בגודל 9 מ"ר (נטו, לא כולל קירות)

House with a Backyard

תכנון וליווי תהליך הקמת מרחב מוגן דירתי בביתכם

מי זכאי להיכלל במסלול פטור מהיתר להוספת ממ"ד

מבקש הוא בעל במקרקעין או בעל זכות לביהם

 

דירה בבניין מגורים קיים

 

אין בדירה ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) יובהר כי הזכאות קיימת גם אם יש מקלט או מרחב מוגן קומתי. 

 

הדירה משני טיפוסי מבנים אלו:

image.png

יחידת דיור בבנייה נחוכה

יחידת דיור, שאין לה מרחב מוגן דירתי במבנה שאין עולה על שתי קומות פני הקרקע:

מקסימום 2 קומות. אין מגבלה לכמות הדירות בכל קומה.

image.png

יחידת דיור צמודת קרקע

יחידת דיור שאין לה מרחב מוגן דירתי, ושאין מעליה או מתחתיה יחידת דיור נוספת: 
 

אין מגבלה למספר הקומות

מי לא יכול להיכלל במסלול פטור מהיתר להוספת ממ"ד

אם הקמת הממ"ד מחייבת הקלה או שימוש חורג


אם הבניין הינו בתחום מגרש/ אתר/ מתחם/ או בניין  המיועד לשימור לפי תכנית מאושרת   


אם הבניין הינו בתחום מימי החופין

מה נדרש לצורך קבלת אישור במסלול מהיר לבניית ממ"ד:

builder.png

נספח ביסוס

מהנדס (קונסטרוקטור) לתכנון ביסוס וחישובים סטטיים בהתאם לסוג הקרקע ותנאי השטח

home.png

דוח קרקע

לצורך תכנון הביסוס.

mortgage.png

נספח מיגון

עורך בקשה בעל מקצוע המוסמך לתכנון ממ”ד (אדריכל/ית, מהנדס מבנים או הנדסאי)

ruler.png

מדידה

ע”י מודד מוסמך 

שלבי ותכולת שירותי האדריכלות:

בירור התאמת התכנון המוצע לתוכניות החלות על המקום לרבות קווי הבניין, הנחיות מרחביות, ככל שנקבעו, ולפעול על פי כל דין, בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים  הנדרשים לביצוע המבנה בקשר להנחיות ולאישורים

1

תכנון ממ”ד תקני העומד בחוקי התכנון והבנייה ואת אופן חיבורו לבית שיענה על הצרכים שלכם בצורה מיטבית בהתחשב באילוצים הקיימים במגרש שלכם (כגון, התאמה לתב”ע, עמידה בקווי בניין ועוד). הכנת מספר חלופות ראשוניות ובחירת חלופה מועדפת יחד עם המזמין

2

הכנת תכניות מוקדמות המתארות את הצורה העקרונית של המבנה הכוללות: תוכניות עקרוניות, חתך ראשי, חזית ראשית.

3

מסירת נתונים ליועצים להכנת אומדן משוער של העבודות לביצוע הממ"ד.

4

תכנון מהנדס המבנים את סוג הביסוס וחישובים סטטיים בהתאם לדו”ח קרקעת 

5

שלב ביצוע

האחריות על בניית הממ"ד בהתאם לנספח המיגון שאושר ונחתם על ידי פקע"ר, חלה על מבקש האישור, עורך הבקשה והמהנדס המבנים כל אחד אחריותו.

יש לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות על פי התקנים הישראלים במסגרת תהליך הבנייה וכן להתקין מוצרים תקניים בהתאם לאישור מכון התקנים ופקע"ר (כגון: חלונות ודלתות הממ"ד, צינורות אוורור, מערכת אוורור וסינון, מעברי צנרת, בדיקת אטימות ועוד).

WhatsApp Image 2023-11-10 at 14.18.12_7bd34736.jpg

תכנון סופי

תכנון הצורה הסופית של הממ"ד בתיאום עם היועצים.

הכנת תכניות המתארות את הצורה הסופית של המבנה, המסוכמת עם המזמין והכוללות: תכנית העמדה, תכניות הקומות, חזיתות וחתכים. תיאום התוכניות האמורות עם היועצים.

 1. עריכת נספח המיגון

 2. טבלה מרכזת המפרטת את מהות הבקשה, כוללת את הפרטים הבאים: ציון פרטי המבקש, פרטי בעל הזכות בנכס, פרטי עורך הבקשה, פרטי המקרקעין בהם מבקשים להקים את הממ"ד. חתימות בעלי תפקידים

 3. טבלת שטחים המפרטת את שטח הממ"ד כולל קירות

 4. חתימה על הצהרה כך שהתכנון בוצע על פי תקנות ומפרטי פקע"ר וצירופה לנספח ההגשה

 5. הגשת תוכניות, חתכים וחזיתות של המבנה הקיים בקנה מידה 1:100 המשלבים את הממ"ד המוצע בתוכנית: (צירוף כלל תוכניות המבנה בחלוקה לקומות (כולל מרתפים, קומות חנייה וגג) בקנ"מ 1:100 

 6. צירוף שני חתכים לפחות (אורך ורוחב) של המבנה המוגש בקנ"מ 1:100 החותכים את הממ"ד.

 7. צירוף חזיתות המבנה המוגש בהם נראה הממ"ד בקנ"מ 1:100 

 8. סימון הריסה בקיר המבנה לטובת יצירת פתח הגישה לממ"ד מפנים הבית. נדרש לסמן את החלק המתוכנן להריסה מהבית - ברוחב 100 ס"מ לפחות ובגובה של 220 ס"מ הקיים לטובת חיבור הממ"ד המתוכנן.

 9. אדריכלות ממ"ד - תוכניות וחתכי הממ"ד בקנ"מ 1:50 טיפול בהכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות וביתר המסמכים לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המזמין, עד לאישורם.

 10. צירוף תכנית ביסוס (קונסטרוקציה)

 11. הגשה נספח מיגון באופן מקוון באמצעות המערכת באתר פיקוד העורף, יחד עם אישור הקונסטרוקטור והמדידה לאישור פיקוד העורף (מתחייבים לתת תשובה תוך 14 ימים). לאחר קבלת אישור ניתן להתחיל בביצוע.

דיווח לאחר סיום העבודה

בסיום העבודות (בתוך 45 ימים) עדכון את רשות הרישוי ואת פקע"ר באמצעות אתר הפטור במנהל התכנון.  

על הדיווח לכלול את המסמכים הבאים:

א) בדיקת חוזק בטונים (רצפה, קירות, ותקרת הממ"ד)

ב) בדיקת אטימות לממ"ד בהתאם לתקן ישראלי מס' 4577

ג) בדיקת חיפויים וציפויים בהתאם לתקן ישראלי מס' 5075

ד) אישור מחברת המסגרות על התקנת מסגרות מגן (צינורות אוורור, חלון ממ"ד ודלת ממ"ד) בהתאם לתקן ישראלי מס' 4422

 

ה) אישור מחברת מערכות אוורור וסינון על התקנת מערכת האוורור והסינון בהתאם לתקן ישראלי מס' 4570

ו) אישור על התקנת מעבר צנרת תקני מטעם חברה מאושרת על ידי הרשות המוסמכת

ז) תמונות הממ"ד:

 • צילום פנימי של כל קיר הממ"ד

 • צילום פנימי וחיצוני של דלת הממ"ד

 • צילום פנימי וחיצוני של חלון הממ"ד

 • צילום מערכת אוורור וסינון      

bottom of page